walden-pondبیست و دو مرداد;ایرنا.مردم ماهها کار سخت را تنها به امید یافتن روز و جایی که بتوانند از هیاهوی زندگی شهری به آنها پناه ببرند, می پذیرند!
مقاله نویس روزنامه انگلیسی زبان ایران دیلی در چاپ پنجشنبه این روزنامه می نویسد که آلودگی صوتی در هر جایی دیده می شود.حتی در مناطق روستایی خلاصی از سرو صداهای ناشی از ساخت و ساز, پمپهای آب , ژنراتورهای برق, وسایط نقلیه موتوری و بوق هایی که به قصد تهنیت و شادباش و احوالپرسی زده می شوند,ممکن نیست!

قلیان چیست؟!قلیان وسیله ای است که جهت استعمال دخانیاتی که از آب سرد شده عبور می کنند, استفاده می شود.تنباکو در ظرف واقع در بالای قلیان حرارت داده می شود و دود آن از طریق آب واقع در پایین قلیان صاف می شود.
تاریخچه قلیان:قلیان دست کم قدمتی 500 ساله داشته و از خاورمیانه سرچشمه می گیرد.