walden-pondمقدمه
مسمومیت غذایی، که بیماری منتقله از طریق غذا هم نام دارد، بیماری ایجاد شده از طریق خوردن غذای آلوده است. ارگانیزم های عفونی، شامل باکتری ها، ویروس ها و انگل ها، یا سموم آن ها عمومی ترین عوامل موجد مسمومیت های غذایی می باشند.

من اخیرا برای معالجه پاهایم وارد قلمرو گیاهان دارویی شده ام. باید بگویم که ..... دوستشان دارم. هیچ چیزی لذت بخش تر از این نیست که دردها و آلام روزانه را با استفاده از نسخه ها و طبابت ها و معالجه های طبیعی تسکین دهید. من سرافرازانه اقرار می کنم که نسخه های گیاهی را بیش از روغن های عصاره ای دوست دارم. درست متوجه شدید ...... من خوردنی های گیاهی را حتی بیشتر هم دوست دارم.