walden-pondشما نمی توانید بر مبنای چشیدن، بوییدن یا دیدن بگویید که یک عذا با ایمنی پخته شده است. ترمومتر غذا تنها چیزی است که خاطر شما را جمع می سازد. این ترمومتر به شما می گوید که درجه حرارت پخت، مناسب بوده و باکتری ها حذف شده اند.

یخچال از رشد باکتری جلوگیری می کند؟
برای هر کسی این سوال مطرح است: آیا سردسازی به جلوگیری از رشد باکتری های غذاهایی که در یخچال قرار گرفته اند کمک می کند؟ باکتری ها تقریبا در هر چیزی هستند و مهم است که کاملا از آن ها اجتناب نماییم. در حالی که ما باکتری های مفیدی هم داریم، دیگر واریته ها مضر هستند.