walden-pondقطعا نمی توان به تمام محصولات و فراورده های غذایی که در فروشگاهها, مغازه ها, رستوران ها, نانوایی ها, قصابی ها, اغذیه فروشی ها و ... شک کرد, زیرا در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود.

مواد و فراورده های غذایی تولید کارخانه باید نشان سیب سلامت داشته باشند تا مصرف کنندگان خود را مطمئن سازند که محصول یا فراورده تولیدی در شرایط بهداشتی تولید شده و دست اندرکاران تهیه، توزیع و فروش آن دارای حداقل استانداردهای بهداشتی لازم بوده اند.