walden-pondمهارت کلیدی در پختن غذاهای دریایی این است که بدانید چطور ماهی یا غذای دریایی تازه را انتخاب نمایید.به استثنای اینکه شما خودتان ماهی را کشتار نمایید، شما نیاز دارید که نشانه های تازه بودن ماهی را بشناسید.اگر بدانید چطور باید بررسی های خود را انجام دهید، خرید ماهی تازه آسان خواهد بود.

این متن به خودکنترلی در مغازه ها و رستوران ها ربط پیدا می کند و علاوه بر مندرجات خودکنترلی، عملیات خوب کاری را هم مورد توجه قرار می دهد.
خودکنترلی به شما کمک می کند تا چشمانتان را به موارد زیر باز کنید:
ایمنی غذا