walden-pondچرا روغن پالم بد است؟
ما از داوطلبان دعوت کردیم که با تشریح موضوعاتی در باره اورانگوتان ها موجبات آگاهی دیگران و الهام گیری ایشان را فراهم آورند.برخی از نتایج کار در اینجا آورده شده اند.
چرا روغن پالم بد است؟

در زندگی ما زیاد پیش می آید که از شنیدن در باره چیزهایی که باید رهایشان کنیم خسته شده و در عوض ترجیح دهیم به چیزهایی که باید رهایشان سازیم به شدت بچسبیم.
فویل آلومینیم چنین موجود عزیزی است.من از وجود آن در خانه می ترسم اما کمی شدید به آن چسبیده ام!
فویل آلومینیم ساده است.من از آن در خانه برای پوشش ظرف هایی که در ندارند استفاده می کنم.فویل برای نگهداری غذای روی باربیکیو استفاده می شود.این ماده در تهیه غذا استفاده شده و در هنگام اردو فوق العاده ساده تمیز می شود.(در واقع موجب تمیزی می گردد) چه کسی است که چیزی را نمی پیچد و آن را در زغال های آتش اردو نمی چپاند؟به مجرد شروع فصل اردو و هنگامی که به منوی غذای کمپ نگاه کردم،متوجه شدم که تا کدامین اندازه وابسته به راحتی فویل آلومینیم شده ام.