این سوالات را مرددها مطرح کرده اند و این جواب ها، پاسخ هایی است که ما به این عزیزان داده ایم:

1000: آیا می توان کمپوست ساز پاسیویی 120 لیتری را برای باغ به کار برد؟

پ: این کمپوست ساز نمی تواند تمام زائدات باغی را تبدیل به کود کمپوست کند و اساسا برای تبدیل زائدات میوه و سبزی خانگی به کود مورد استفاده دارد.

بخشی از زائدات باغی را می توان تبدیل به کود کرد؟

البته، به شرط آنکه با پسماند میوه و سبزی مخلوط شود.