walden-pondدر باره صرفه جویی در مصرف آب از روش های مختلفی سخن به میان آمده است. با این حال در روش زیر که آن را بدون هیچ شرحی نشان می دهیم از راهی نو بهره گرفته شده است که هم انجامش زحمت زیادی ندارد و هم آب زیادی را مورد صرفه جویی قرار می دهد.

مشکلات- جلبک و پشه
جلبک ها، علف هرزهای ظروف آب باغ ها هستند. آن ها می توانند از طریق روش های طبیعی و شیمیایی کنترل شوند. جلبک ها برای رشد نیاز به آب، نور خورشید و مواد مغذی دارند. ما قادر به حذف آب نیستیم، اما محدود کردن نور خورشید و مواد مغذی از عهده مان ساخته است. سایه از طریق کاشت تعداد زیادی گیاه و قرار دادن ظرف آب در جایی که نورگیری خوبی ندارد ایجاد می شود. میزان زیادی از مواد مغذی ظروف کوچک از قرص های بارورکننده ای که در خاک گلدان های گیاهان قرار داده می شود می آیند. اطمینان داشته باشبد که قرص ها کاملا توسط خاک پوشیده شده اند.