5comver0007

                                       09122039437

bukpascomver120دنبال کنندگان پیشنهاد کرده اند:

در تولید کننده کمپوست خانگی بوکاشی از شیر پیچی استفاده کنید، چون راحت تر است و استفاده کننده در حالی که شیر باز است می تواند به کارهای دیگرش هم برسد.