walden-pondزمین مورد نیاز تصفیه فاضلاب تنها پس از انجام محاسبات تعیین خواهد شد.با این حال اطلاع از زمین مورد نیاز تقریبی که با استفاده از مراجع و استانداردهای معتبر به دست می آید می تواند به مهندسین مشاور و شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی کمک کند تا نسبت به کنترل محاسبات اقدام نموده و یا در هنگامی که وقت تنگ است و محاسبات هنوز به میانه خود نرسیده است نسبت به تملک زمین اقدام نمایند.

ادامه مطلب: زمین مورد نیاز تصفیه فاضلاب

تمیز نگهداری آب آزاد از پاتوژن و بهداشتی کلید لذت بردن از آب استخر شماست.اما بر عهده گرفتن این مسئولیت چندان ساده نیست زیرا مواد شیمیایی آب استخرهای شنا روزانه دچار تغییرات و تحولات عمده ای می شوند.افزودن مقدار مناسب کلر هر چند یک عمل متعادل کننده به حساب می آید باید دانست که برای نگهدای سالم آب استخر فوق العاده مهم است.

ادامه مطلب: میزان کلر مناسب آب استخر