walden-pondجهت یا قبل از استفاده از لوله بازکن، به بایدها و نبایدهای رفع گرفتگی سینک بیندیشید.
برای رفع گرفتگی سینک حمام و یا آشپزخانه، لازم نیست لوله کش حرفه ای باشید. قبل از اینکه سعی کنید گرفتگی را خودتان رفع نمایید، این بهترین تجارب را برای پیشگیری از آسیب به لوله ها به کار ببندید.

ژنراتور گاز طبیعی، پروپان یا گازوییلی؛ کدام بهتر است؟
بسیاری از تصفیه خانه های فاضلاب از متان تولیدی در طی فرآیندهای تصفیه جهت راه اندازی ژنراتورها و تولید برق استفاده می کنند.