walden-pondاستخرها و حوضچه های آب داغ مسکونی:کیفیت ایمن آب
ملاحظات تندرستی استخرها و حوضچه های آب داغ
استخرها و حوضچه های آب داغ می توانند محیطی را برای رشد میکروب های بیماریزا فراهم نمایند.میکروب هایی که می توانند شما را بیمار نمایند مشتمل هستند بر:
لژیونلا که سبب بیماری لژیونلوزیس می شود.این بیماری می تواند کشنده باشد.

از آنجا که کیفیت آب می تواند بطور جدی تحت تاثیر یک حادثه یا اضطرار قرار گیرد، بهترین کار ضذ عفونی تمام منابع آب اضطراری می باشد.عمومی ترین راه ضد عفونی استفاده از کلر است.این نکته فنی توضیح داده می شود که چرا ضد عفونی مهم است، چرا کلر استفاده می شود، چطور کار می کند، چطور میزان آن اندازه گیری می شود و کجا و کی آزمایش باید انجام شود.