walden-pondکلر به دلیل توانایی حذف میکروارگانیزم های مضر جزء اساسی سیستم های آبرسانی شهری،صنعتی و تصفیه فاضلاب بوده است.با این حال در سیستم های اسمز معکوس غشاها توسط کلر آب مغذی براحتی آسیب می بینند.
آسیب کلر به غشا می تواند منجر به پس زدگی کمتر نمک و نفوذ آب دارای کیفیت پایین گردد.این امر به نوبه خود منجر به جایگزینی پر هزینه غشا و از کار افتادگی سیستم می گردد.

بر عکس عقیده عموم آب چشمه ها همیشه از نظر باکتریولوژیکی خوب نیست و در بسیاری از مواقع چشمه سارها عبارتند از یک چاه سطحی که آب آن از یک منطقه آبده که ممکن است شکاف اراضی آهکی، رسی یا شنی باشد و فقط در چند متری زمین قرار دارد به خارج جاری شود.