walden-pondمعنی آب قلیایی چی هست ؟ به طور کلی کلمه قلیایی یعنی چی ؟ میزان قلیایی و اسیدی بودن ترکیبات (از باطری گرفته تا غذا) توسط واحدی به نام pH که از صفر تا 14 درجه بندی شده است تعریف می گردد.
ترکیبات دارای pH مساوی 7 را خنثی می نامیم. pH بزرگتر از 7 نشانه قلیایی بودن و pH کوچکتر از 7 بیانگر اسیدی بودن است.

ادامه مطلب: آب قلیایی چیست؟!

خیلی از مردم نوشیدن آب را امری بدیهی به حساب می آورند و خبر ندارند که این امر تا چه اندازه برای تندرستیشان اهمیت دارد.به رغم اینکه نوشیدن آب کافی برای مردم حیاتی است, افراد زیادی هستند که مقادیر توصیه شده روزانه مایعات را نمی آشامند.

ادامه مطلب: چرا نوشیدن آب مهم است؟!