walden-pondس:چرا آب بعد از کلرزنی سبز می شود؟!

ج:معلوم است که شما از کلر استفاده نکرده اید زیرا هدف از کاربرد کلر از بین بردن آلک های استخر می باشد.در این رابطه ممکن است مقدار کلر ناکافی باشد یا ماده غیر معتبر به کار گرفته باشید.از دستورالعمل روی بطری که به شما می گوید چقدر کلر استفاده کنید پیروی نمایید.این اتفاق ممکن است به علت وجود مواد معدنی هم بیفتد.در این حالت پس از 20 دقیقه آب استخر بر اثر کلرزنی سبز می شود.اگر شما از آب استخر در یک ظرف ریخته و رنگ آب را مقایسه کنید متوجه خواهید شد که در حالی که آب استخر سبز است آب ظرف زلال می باشد.این یعنی آب استخر آلک یا چیزی در این مایه ها ندارد.پس بی خیال جواب اول شوید زیرا با این حساب در آب فلز و محتملا مس وجود دارد.یک ماده حذف کننده فلز که فروشندگان تجهیزات و مواد استخرها دارند خریداری نمایید.

ادامه مطلب: کلر زنی و آب سبز رنگ

Activated Sludge(لجن فعال)
لجنی که تحت تاثیر فلوکولاسیون در حال تشکیل محیط کشت باکتریایی است و عموما به مخازن حمل می گردد.این لجن با هوادهی رشد و توسعه پیدا می کند.
Advanced Primary Treatment(تصفیه اولیه پیشرفته)

ادامه مطلب: معانی و مفهوم اصطلاحات فاضلاب