walden-pondباکتری های کلیفرم
باکتری های کلیفرم عمومی ترین آزمایشات آب هستند که ایمنی چاههای اختصاصی و چشمه ها را تعیین می نمایند.ولی این باکتری ها دقیقا چه هستند و در سیستم های آب اختصاصی چطور تصفیه می شوند؟
این صفحه باکتری های کلیفرم آب آشامیدنی را به همراه پیشگیری و تصفیه شان معرفی می نماید.

خلاصه
جوشاندن آب آشامیدنی با استفاده از سوخت یکی از مرسوم ترین و شناخته شده ترین روش های تصفیه آب است.طبق نظریه سازمان جهانی بهداشت آب نیاز دارد که آنقدر گرم شود که اولین حباب های بزرگ در آن ظاهر شوند تا بتوان مطمئن شد که آب دیگر عاری از عوامل بیماریزا است.خیلی از سازمان ها جوشاندن آب را برای تصفیه آب کشورهای در حال توسعه و ایمن سازی آب آشامیدنی در موقعیت های اضطراری توصیه کرده اند هر چند این کار به نیروی انسانی و انرژی زیادی احتیاج دارد.جوشاندن فقط عوامل بیماریزا را از بین می برد و کدورت یا آلودگی شیمیایی همچون آرسنیک را از آب آشامیدنی حذف نمی کند.پس قبل از جوشاندن, آب می تواند توسط ته نشینی یا صاف سازی خالص گردد.