walden-pondدر تمامی سال های گذشته ,بسیاری از آب های "بطری شده" تحت نام و عنوان آب "معدنی" به مردم فروخته می شدند بدون آنکه –انصافا-کسی معترض شده و یا از آن بدتر صدای شخصی در بیاید؟!

نکاتی برای خانه دارها

watersave1
شستشوی لباس
برای لباسشویی همیشه از ظرفیت کامل ماشین استفاده نمایید