walden-pondصد راه صرفه جویی در مصرف آب که ممکن است –بعضی از آن ها-کمتر به ذهنتان برسد!:
1-اگر می خواهید بچه هایتان را با آب پاشی خنک کنید,این کار را در یک باغچه انجام دهید!بگذارید نیاز آبی گلها و گیاهان نیز یدینوسیله تامین شود!
2-به طور دوره ای شیرها را کنترل کنید که نشتی نداشته باشند!سرآب پاش ها هم نیاز به بازدید دوره ای دارند!


میزان نیترات آب طبق استاندارد نباید بیش از 45 میلی گرم بر لیتر باشد اما برخی از استاندارد ها میزان آن را تنها تا 10 میلی گرم بر لیتر بر حسب ازت مجاز دانسته اند!اشتباه نشود!45 میلی گرم بر لیتر نیترات,همان 10 میلیگرم بر لیتر نیترات بر حسب ازت است که به زبانی دیگر بیان شده است!