5comver0007

 09122039437       09224055895         02188331528

 

HUOS TOTAL

RUMI4

یکی از سوالات کارفرماها در مقوله استخدام، "چه کسی را استخدام کنم؟" است و دیگری را ، قطعا، باید "چه کسی مناسب کدام پست سازمانی می باشد؟" قلمداد نمود.
اینکه هر یک از جویندگان کار، رزومه خود را به شکلی ویژه تنظیم می کنند کار استخدام کارفرماها را سخت نموده و بسیاری از ایشان را وا می دارد با درست کردن یک فرم مشترک و خاص محل فعالیت، کار مقایسه بین درخواست کنندگان را ساده تر گردانند.