walden-pond

comtobeالف-توصیه به ساکن خیابان شیخ بهایی پیروزان در مورد استفاده یا عدم استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی.این توصیه که بر مبنای سختی آب شرب به میزان 322 میلی گرم بر لیتر انجام شد,نیاز به استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی را از جهت تاثیر آن بر سلامت و تندرستی منتفی می داند اما در عین حال تاکید می نماید که استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی ضمن کاستن از هزینه های ماهانه انرژی,تمیزی بهتر و بیشتر ظروف آشپزخانه را به همراه خواهد داشت

ب-رفع مشکل پس زدن آب باران به داخل واحد مسکونی خیابان شیخ بهایی پیروزان با توصیه استفاده از فنر و عملکرد به پیشنهاد صورت پذیرفته

ج-ساخت اولین دیسک سشای مورد استفاده در تعیین زلالیت آب استخر