walden-pond

comtobeبر عکس عقیده عموم آب چشمه ها همیشه از نظر باکتریولوژیکی خوب نیست و در بسیاری از مواقع چشمه سارها عبارتند از یک چاه سطحی که آب آن از یک منطقه آبده که ممکن است شکاف اراضی آهکی، رسی یا شنی باشد و فقط در چند متری زمین قرار دارد به خارج جاری شود.


چون همیشه نمی توان به دقت عمق منطقه آبده چشمه را تعیین نمود و یا مطمئن بود که آب در نتیجه نفوذ آب های سطحی آلوده نمی گردد لذا در صورتی که اگر به عنوان منبع آب آشامیدنی مردم مورد استفاده قرار می گیرد لازم است احتیاط کاملی برای توسعه و حفظ آن انجام داد.در صورتی که آب چشمه برای مصارف آشامیدن و کارهای خانگی در نظر گرفته می شود باید از آلودگی توسط آب های سطحی، گرد و غبار، حشرات، حیوانات وحشی و اهلی مصون باشد.
شکافی که از آن آب به خارج جاری می شود لازم است در یک محفظه بتنی و یا فولادی و یا هر پوشش غیر قابل نفوذ دیگر محفوظ گردد.
دیوارهای محفظه باید به داخل زمین غیر قابل نفوذ زیر طبقه آبده برسد و سقف آن نیز مانع نفوذ حشرات، گرد و غبار و باران به داخل چشمه گردد و آدمروی آن به نحوی ساخته شود که اطراف آن به طرف زمین متمایل شده و دارای وسیله قفل شدن باشد.
برای آنکه آب چشمه توسط وسایل آب برداری آلوده نشود باید لوله برونبر تعبیه شود تا آب در نتیجه قوه ثقل به خارج جریان یابد.
در صورتی که قرار است آب به کمک تلمبه به نقطه ای برسد بهتر است آب از مخزن اصلی چشمه به کمک قوه ثقل به خارج جریان یابد.
آب چشمه سار نباید با اطمینان کامل برای مصارف آشامیدن و غیره استفاده شود مگر آنکه آزمایشات مکرر ثابت کند که آب آن در معرض آلودگی باکتریایی متناوب و اتفاقی نیز نیست.پس از آنکه یک چشمه آماده استفاده شد باید تمام مخزن آن را به کمک محلول کلر گندزدایی نمود و پس از خروج آب های کلردار نمونه برداری از آب آن انجام گیرد.
در صورتی که نتایج آزمایشات باتکتریولوژیکی مطلوب باشد آب چشمه باید تصفیه شود.
این تصفیه می تواند پالایش شنی و گندزدایی دایم باشد.
همچنین اگر آب چشمه خیلی سنگین و یا دارای آهن زیادتر از حد مجاز است باید با تصفیه مناسب مقدار املاح موجود در آن را به حد مجاز رساند.

SPRINGVER

شکل یک چشمه بهسازی شده
اگر مایلید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در وبسایت شرکت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید لطفا اینجا را کلیک کنید.