walden-pondافزایش کل جامدات محلول می تواند منجر به مزه نمکی یا تلخ، تشکیل پوسته یا لایه، رسوب روی تجهیزات، خوردگی تجهیزات و کاهش بازدهی فیلتر آب و تجهیزات گردد.
آب، حلال خوب است و ناخالصی ها را به سهولت جذب می کند. آب خالص بی بو، بی رنگ و بی مزه است. این ماده را اغلب یک حلال جهانی می شناسند. جامدات محلول به مواد معدنی، نمک ها، فلزات، کاتیون ها یا آنیون های حل شده در آب ارجاع داده می شود.


کل جامدات محلول(TDS) در برگیرنده نمک های معدنی( اساسا کلسیم، منیزیوم، پتاسیم، سدیم، بی کربنات، کلرید، سولفات) و مقدار کمی مواد آلی حل شده در آب است.
TDS آب آشامیدنی از منابع طبیعی، فاضلاب، رواناب شهری، مواد شیمیایی مورد استفاده از فرایندهای تصفیه، طبیعت لوله گذاری یا وسایل مورد استفاده در انتقال آب همانند لوله کشی نشات می گیرد. در ایالات متحده، افزایش TDS در نتیجه سیمای زیست محیطی طبیعی، ته نشست های کربناته، پیش آمدگی دریا است، اما دیگر منابع ممکن است مشتمل بر مواد زیر باشند: نمک های مورد استفاده برای آب کردن یخ جاده، مواد ممانعت کننده از لغزندگی، مواد شیمیایی تصفیه آب آشامیدنی، آب سطحی، رواناب کشاورزی، تخلیه نقطه ای و غیر نقطه ای فاضلاب.
به طور عمومی، کل جامدات محلول مجموع کاتیون ها و آنیون های آب است( کاتیون ها دارای بار مثبت و آنیون ها دارای بار منفی می باشند) بنابراین، تست جامدات محلول یک معیار کیفی از یون های حل شده ارائه می دهد، اما به ما از طبیعت یا روابط یون ها چیزی نمی گوید. علاوه بر این، تست بصیرتی در باره جریانات کیفیت ویژه آب همانند افزایش سختی، مزه نمک یا خوردگی در اختیار نمی گذارد. لذا، آزمون کل جامدات محلول یک آزمون معیار است که کیفیت عمومی آب را تعیین می کند. منابع کل جامدات محلول می توانند کل کاتیون ها و آنیون های حل شده باشند، ولی جدول زیر می تواند برای تعمیم رابطه TDS و مشکلات کیفیت آب مورد استفاده قرار گیرد.

TDSE
کاتیون های ترکیب شده با کربنات ها؛ کربنات کلسیم، کربنات منیزیوم و .... مرتبط با سختی، رسوب و مزه تلخ است
کاتیون های ترکیب شده با کلریدها؛ کلرید سدیم و کلرید کلسیم مزه نمکی یا شور، افزایش خوردگی
افزایش غلظت جامدات کل محلول TDS یک خطر تندرستی نیست. TDS یک استاندارد ثانوی آب آشامیدنی است و بیشتر از جنبه بهداشتی، از لحاظ زیبایی شناختی اهمیت دارد. افزایش TDS بر موارد زیر دلالت دارد:
1- غلظت یون های محلول می تواند باعث ایجاد خوردگی شده و مزه شور یا نمکی به آب بدهد، منجر به ایجاد رسوب شده و بازدهی هیترهای آب داغ را کاهش دهد.
2- اینکه سطوح خیلی از کاتیون ها از قبیل نیترات، آرسنیک، آلومینیم، مس، سرب و ... از حدود استانداردهای لولیه و ثانویه بالاتر رفته اند.
کل جامدات محلول( TDS) : در آزمایشگاه، کل جامدات محلول بوسیله فیلتر کردن حجم مشخص نمونه گذشته از صافی فایبر گلاس استاندارد تعیین می شود.سپس فیلتر شده( مثلا مایع فیلتر شده) به یک ظرف سرامیکی از پیش توزین شده اضافه می شود تا جهت خشک شدن در آون دارای درجه حرارت 103 درجه سانتیگراد قرار گیرد. بعد از خشک شدن نمونه، درجه حرارت به 180 درجه سانتیگراد افزایش می یابد تا آب چسبیده حذف شود؛ به عنوان مثال، مولکول های آب گیر کرده در ماتریکس های معدنی. کل جامدات محلول به مفهوم جامدات قابل فیلتر شدن است که با استفاده از روش مشخص شده در موضوع 40 مقررات و قوانین فدرال، بخش 136، اندازه گیری می شوند.
میزان بالای جامدات محلول کل می تواند کیفیت زیبایی شناختی آب را متاثر از خود نموده و روی شستشوی لباس، خوردگی تجهیزات لوله کشی اثر بگذارد. به دلایل زیبایی شناختی، یک محدوده 500 میلی گرم در لیتر به عنوان بخشی از استانداردهای ثانویه آب آشامیدنی تعیین شده است.
تقریب جامدات محلول آب
الف- غلظت جامدات محلول آب می تواند مرتبط با هدایت الکتریکی آب باشد، اما این ارتباط ثابت نیست. رابطه بین کل جامدات محلول و هدایت الکتریکی تابعی از نوع و طبیعت آنیون ها و کاتیون های محلول آب و طبیعت محتمل مواد معلق است. برای مثال، یک محلول کلرید سدیم و کلرید پتاسیم دارای هدایت الکتریکی 10000 میکرو مهوس بر سانتیمتر یکسان نیستند و غلظت جامدات کل محلول متفاوت دارند. هدایت الکتریکی از طریق یک واحد سنجش اندازه گیری می شود و معمولا حدود 100 برابر کل کاتیون ها یا آنیون های بیان شده بر حسب اکی والان است و کل جامدات محلول) TDS ) بر حسب پی پی ام معمولا محدوده ای از 0.5 تا یک برابر هدایت الکتریکی دارد.
کل جامدات محلول می توانند بصورت میدانی و با استفاده از قلم الکترونیکی اندازه گیری شوند. بسیاری از این وسایل حقیقتا هدایت الکتریکی آب را اندازه گیری می کنند.( به عنوان مثال توانایی آب در حمل بار و نه حقیقتا کل جامدات محلول) این وسایل کل جامدات محلول را با فرض اینکه مواد محلول اساسا ترکیبی از کلرید سدیم و کلرید پتاسیم هستند، محاسبه می کنند. بنابراین، اندازه کل جامدات محلول تعیین شده توسط این وسایل دقیق نیست و تقریبی است. اگر می خواهید از وسایل اینچنینی در پروژه خود کمک بگیرید، پیشنهاد ما این است که قلم هدایت الکتریکی که هدایت الکتریکی آب را اندازه گیری می کند خریداری نمایید.
ب- تست جامدات محلول آب دانش آموزی( فقط مخصوص دانش آموزان! نه برای یک استفاده معتبر!)
1- نمونه آب را از طریق فیلتر فایبر گلاس آبکشی شده و خشک شده، فیلتر نمایید. ) مایع) فیلتر شده را جمع آوری کرده و آب را داخل فلاسک آبکشی نمایید. حداقل حجم نمونه باید 100 میلی لیتر باشد و شما باید حداقل از 3 آبکشی با احجام 20 تا 30 میلی لیتر استفاده نمایید.( دیتاها را ثبت کنید) وزن ظرف و حجم فیلتر شده را ثبت کنید. ) شامل حجم آب آبکشی شده نباشد) ظرف را با دست های عریان لمس نکنید.
2- فیلتر شده را به یک ظرف پیرکس شیشه ای یا سرامیکی انتقال دهید. ظرف باید ا نزدیکترین عدد به 0.0000 گرم توزین شده و در آون خشک کننده دارای 103 درجه سانتیگراد حرارت قرار داده شود. فیلتر شده را به ظرف افزوده و اجازه دهید که نمونه در آون در 103 درجه سانتیگراد برای 24 ساعت بماند. در صورت امکان، درجه حرارت آون خشک کننده را به 180 درجه سانتیگراد افزایش داده و برای تا 8 ساعت اجازه خشک شدن به نمونه بدهید. ظرف را در بیاورید. داغی آن را در خاطر داشته باشید. بعد از درآوردن از آون خشک کننده، نمونه باید در دسیکاتور قرار داده شود تا در محیط هوای خشک برای دست کم 3 تا 4 ساعت خنک شود. اگر نمونه در محیط مرطوب خنک شود، به علت اضافه شدن بخار آب حاصل از هوا، نمونه افزایش وزن خواهد یافت. به خاطر داشته باشید که نمونه خیلی داغ است و می تواند پلاستیک را ذوب کند.
ظرف را با دست های عریان لمس نکنید.
3- بعد از خنک شدن ظرف، حداقل ظرف را 3 بار تا نزدیکترین عدد به 0.0000 گرم مجددا وزن کنید( دیتاها را ثبت کنید)
4- وزن اولیه ظرف خالی بر حسب گرم را از وزن ظرف با باقیمانده خشک کم کنید تا افزایش وزن را به دست آورید. سپس کار زیر را بکنید:
A = وزن ظرف خشک تمیز ( 0.0000 گرم)
B = وزن ظرف و باقیمانده ( 0.0000 گرم)
C = حجم نمونه ( شامل آب آبکشی نیست) ( 100 میلی لیتر)
غلظت( میلی گرم بر لیتر) = ((B - A)/ C)* (1000 mg/g) * (1000 ml/L)
مثال: A=100.0001g
B= 100.002g
C= 100 ml
غلظت( میلی گرم بر لیتر) ((100.0220 - 100.0001)/ 100) * 1000 * 1000 = 219: mg/L
اگر منبع آب اختصاصی دارید، می توانید کل جامدات محلول آب و یا هدایت الکتریکی را اندازه بگیرید. اغلب آزمایشگاه های آب کل جامدات محلول را مجانی آزمایش می کنند.
تفسیر نتایج آزمایش
سازمان حفاظت از محیط زیست استانداردهایی را برای آب آشامیدنی تعیین نموده است که در دو گروه قرار می گیرند: استانداردهای اولیه و استانداردهای ثانویه. استانداردهای اولیه بر پایه ملاحظات تندرستی هستند و استانداردهای ثانویه بر اساس مزه، بو، رنگ، هدایت الکتریکی، کف کردن و خواص رنگی آب هستند. استاندارد اولیه برای جامدات محلول وجود ندارد، ولی استاندارد ثانویه TDS برابر 500 میلی گرم بر لیتر است.
اختیارات
اختیارات تصفیه کل جامدات محلول به طبیعت کاتیون ها و آنیون ها بستگی دارد. اگر کل جامدات محلول در نتیجه عملکرد کلسیم، منیزیوم و آهن ایجاد شده اند، حذف می تواند با استفاده از نرم کننده آب صورت گیرد. فرآیند ممکن است کل جامدات محلول را کاهش ندهد، اما مشکلات زیبایی شناختی آب را حل خواهد کرد. اگر مشکل به غلظت بالای سدیم، کلر یا پتاسیم ربط داشته باشد، توصیه های اساسی شامل سیستم اسمز معکوس یا واحد تقطیر است. اگر مشکل نشات گرفته از آهن، منگنز، آرسنیک یا دیگر سختی ها باشد، ممکن است اختیارات دیگر را مد نظر قرار دهید.
خلاصه
افزایش غلظت کل جامدات محلول به معنی اینکه آب از لحاظ تندرستی مشکل دارد نیست، ولی معنی می دهد که آب ممکن است مشکل زیبایی شناختی داشته و سبب مشکلات آزارنده شود. این مشکلات ممکن است با ایجاد رنگ و لک، مزه یا رسوب مرتبط باشند. با توجه به فلزات نادر، افزایش کل جامدات محلول ممکن است فلزات سمی را که ممکن است در مقادیر افزایش یافته موجود باشند معرفی نماید. باید در نظر داشت که مقادیر پایین TDS به آب خاصیت خورندگی می دهد و آب خورنده می تواند فلزات سمی مثل سرب و مس را از لوله کشی ساختمان ها بیرون کشیده و در داخل خود جای دهد. TDS بالا ممکن است به مفهوم وجود سطوحی از فلزات نادری که می توانند خطر تندرستی داشته باشند هم باشد. آب خطر تندرستی ندارد، اما آب سخت خانه ها ممکن است آزارنده باشد. توصیه اساسی ما این است که قبل از خرید و کارگذاری دستگاه تصفیه آب، حتما آب آشامیدنی خود را تست کرده و از کیفیت عمومی و شیمی آن مطلع شوید.
نکته اول: چنانچه متن بالا نیاز شما را بر آورده نکرده است، کلیدواژه خود را در قسمت جستجو( بالای صفحه) وارد کرده و مقالات مرتبط با خواسته خود را ملاحظه نمایید. شاید یکی از آن ها بر طرف کننده نیاز شما باشد
نکته دوم: در صورت تمایل به اخذ مشاوره تلفنی از قوانین مشاوره، مندرج در بالای صفحه یا صفحه نخست، کسب اطلاع نمایید.
نکته سوم: چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.