walden-pondمکان:باشگاه سوار کاری اسواران

زمان:نهم بهمن 1394

شرح مختصر کار:ایجاد شرایط بی هوازی جهت فعالت میکروارگانیزم های بی هوازی و استفاده از فضولات حیوانی به عنوان مواد مغذی میکروارگانیزم ها و در نهایت تولید بیوگاز که حاصل عملکرد میکروارگانیزم ها بر روی فضولات اسب می باشد

مسائل و مشکلات و راه حل ها:سرمای هوا که جهت مقابله با آن از پوشاندن دستگاه و اختلاط فضولات با آب داغ استفاده شد

عکس

asvar1

asvar2

asvar4

این پروژه در نهایت به دلیل سردی هوا به شکست انجامید و گازی تولید نشد.