walden-pond

comtobeمکان:قلعه محمد علی خان فشافویه(روستا)
زمان:آغاز 6 اسفند 1394
شرح مختصر کار:به علت سردی هوای کردان تصمیم گرفته شد که همان پایلوت در نزدیکی قم به اجرا در آید و جهت اطمینان بیشتر مقرر گردید این کار با ثبت دو هفته ای درجه حرارت و اطمینان از وضع مساعد هوا صورت گیرد.

HASSANBIO

HASSANBIO2

HASSANBIO3

درجه حرارت:مابین 18 الی 20 درجه سانتیگراد در شروع کار

حجم مخزن:220 لیتر

بارگذاری اولیه:20 کیلوگرم فضولات به همراه معادل آن آب

تغذیه روزانه:5 کیلوگرم فضولات

این پروژه تا اندازه ای موفق بود به این معنا که گاز تولید شد اما به علت در روی آن ذخیره گاز میسر نگردید.